ฉันไม่ได้ถือสัญชาติในกลุ่มประเทศสมาชิก EU ฉันจะเข้าถึงการบริการเมื่ออยู่ต่างประเทศได้หรือไม่